Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że firma INFOS Centrum Szkoleń i Doradztwa Prawnego Julita Grabiszewska-Kabzińska z siedzibą w Zdzieszulicach Górnych przetwarza informacje pozyskane: 

 • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu
 • pozyskane w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i e-mailowych, tworząc bazę danych klientów. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (Administrator) jest: INFOS Centrum Szkoleń i Doradztwa Prawnego Julita Grabiszewska-Kabzińska z siedzibą w Zdzieszulicach Górnych, Zdzieszulice Górne 15d, 97-400 Bełchatów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres administratora lub poczty elektronicznej.
 2. Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie jako:
 • dane kontaktowe w celu kierowania zapytań ofertowych, nawiązywania bądź utrzymywania kontaktów/współpracy i relacji biznesowych, informowania o projektach, wydarzeniach, oferowanych usługach - m.in. poprzez przeprowadzanie kampanii informacyjno-reklamowych
 • dane niezbędne w celu realizacji usługi szkoleniowej czyli m.in. wystawienia faktury, wydania zaświadczenia uczestnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator nie udostępnia Państwa danych osobom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych udostępnianych podmiotom zgodnie z przepisami prawa.

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane bezpośrednio nam, bądź w zakresie udostępnionym przez źródła publicznie.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy: biuro@infos.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora (wskazywany jest na stronie firmowej www.infos.edu.pl).

 1. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, bądź ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), internetowych katalogów firm i podmiotów oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
 3. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Właściciel

Julita Grabiszewska-Kabzińska


 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | 51316 odwiedzin